четвъртък, 19 март 2009 г.

Читалището с проект, одобрен от Фондация „Лале”

Преди месец читалищното настоятелство в Бърдарски геран подаде проект, разработен с помощта на Община Бяла Слатина, за създаване на Дневен център за работа с деца „Палкенче”. Проектът е с продължителност 12 месеца и е на обща стойност 16 613,72 лв. Фондация „Лале” осигурява 5998.94 лв за материали за ремонта на две помещения в сградата на читалището, а средствата за ремонтните дейности и последващата работа с децата ще бъдат осигурени от Общината, от читалището и от частни фирми, които подкрепят начинанието.

Проектът е одобрен и читалищното настоятелство пое отговорността да спазва принципите на Фондация „Лале”, които са Диалог, Отговорност, Зачитане, Участие, Прозрачност и Сътрудничество. Ангажира се да е коректен партньор в съвместната работа за благото на децата на село Бърдарски геран.

Целта на проекта „Дневен център за работа с деца „Палкенче” е да осигури условия за извънкласни форми за работа с децата в селото. Читалищното настоятелство поема тази дейност като своя непосредствена задача, обусловена от същността на неговата мисия. От учебната 2008/2009 година, в селото няма училище. Ежедневно децата се извозват до гр.Бяла Слатина и връщайки се след училище те нямат подходяща база за общуване и развитие на дейности според техните потребности и интереси.Пътят за решаването на този проблем е създаването на Дневен център за работа с всички деца на селото. Това е една необходима и изключителна потребност за Бърдарски геран.

Селото има своя специфика в историята си, обичаите и традициите. То е част от общността на банатските българи, която е разпръсната на териториите на три държави – Румъния, Югославия и БългарияЦелевата група, за която е предназначен проекта, са 81 деца. Всички те проявяват интерес към цялостния живот в селото и се включват активно според възможностите си във всички празници, чествания и мероприятия. Именно този интерес и активност на децата мотивират настоятелството да търси пътища и средства за обогатяване на ежедневието и възможността на най-малките жители на Бърдаре /местно название на селото/, да имат своя база, която да бъде използвана за тяхното свободно време и израстване.

В живота на селото са приобщени и децата от специализираната институция –Дом за деца лишени от родителски грижи. 30-те деца на възраст от 7 до 16 години са в целевата група по проекта, наброяваща 81. Те също учат заедно с другите деца в общинския център и се нуждаят от място за контакти и изяви в свободното си време.Отдалечеността от общинския център и ограничената финансова възможност на по-голямата част от семействата не позволяват на тези активни и любознателни деца да се ползват от новите и модерни практики на общуване и получаване на информация.

Обособяването на такъв център е от голямо значение не само за селото. Създаването на условия, отговарящи на съвременните потребности за развитието на детската личност, е модел и предизвикателство за организациите във всички села както в общината, така и за региона. Това е едно от условията и за устойчивостта на проекта и силен мотив за надграждане на дейностите след неговото приключване. Ще има възможност за обмен на информация, съвместни инициативи и бъдещи приятелства, както и контакти за европейско сътрудничество, за което вече е поставено началото. Връзките с техните връстници от населените места на банатските българи в Румъния и Сърбия са ежегодни, което е предпоставка за създаване на приятелства, засилена комуникация на идеи, мнения, информация.

Дневният център за работа с деца „Палкенче” ще развива дейност в няколко направления. Занятията в Клуб „Палкенче” и неговите секции - "Опа-цупа" (за изучаване на характерни за селото автентични народни танци), "Айдет, дица, да запеем" (за издирване, записване и изучаване на банатски песни) и "История и култура на банатските българи" имат за цел съхраняване на банатските традиции и родовата памет. Това ще бъде нужната основа за всички идващи поколения. Наред със запознаването и пресъздаването на типичния за селото фолклор, децата ще се обучават и в изучаване на българските народни песни, танци и ритуали.

Кръжок „От нищу-нещу” ще помогне на децата да се докоснат до богатството и неповторимата красота на уникалната местна флора, да използват хартията и естествените материали за изработка на интересни изделия. Така те ще придобият необходимите им умения за естетика и хармония, а организираната изложба ще заинтересува все повече последователи за участие в кръжока.

Клуб „Работа в мрежа” ще формира умения за ползване на най-новите съвременни технологии за получаване на информация и комуникации. Занятията в клуба ще се провеждат по програма, съобразена с възрастовите особености на децата. Тя ще цели надграждане на наученото до сега и използването на компютърните новости за разширяване на контактите и заявяване на присъствие на всяко дете в глобалното пространство, чрез изработване на блог и web-албум. Ще се научат да правят презентации, които ще покажат на всички присъстващи на заключителния концерт. Презентирайки дейността на всички участници в проекта, на читалището и на селото, децата ще имат самочувствието на истински стопани на своя център и ще доказват полезността му за тяхното израстване. Те сами ще изработят поканите, дипляните и постерите за концерта.

Работата в мрежа ще улесни контакта с другите представители на банатските българи, които живеят в Румъния, Сърбия и населените места в България. Така отворена за всички деца и млади хора, мрежата ще бъде източник на идеи, споделяне на добри практики, нови партньорства и надграждане на вече реализирани инициативи. Наред с теоретичните знания ще има и значителен брой практични. Техния резултат ще бъде онагледен на заключителния концерт, придружен с изложба, където всички ще покажат наученото в заниманията по проекта.Обществената значимост, която ще получи този Модел на извънкласна работа, ще даде на децата увереност да бъдат участници, изпълнители, а така също и активни организатори по тяхна инициатива на редица чествания, с което ще внасят оня колорит и оживление, от което се нуждаят всички.

Резултатите от проекта ще са видими и измерими. Селото ще разполага с необходимата на децата и младите хора база за пълноценно осмисляне на свободното време. На 81 деца ще бъдат осигурени съвременни условия за контакти и общуване. Те ще бъдат поощрявани да развиват своята активност. Ще се създаде у тях усещането за принадлежност към всички прояви от живота на селото.

Успешната работа на групите ще спомогне за формиране на детски екип, който да продължи дейността след приключване на проекта. Съвместно с читалищното настоятелство ще се приеме дългосрочна програма. Ще се увеличат възможностите, изборът и участието на всички деца в плануваните дейности. Възможностите да научиш нещо ново създава силен мотив за участие. Правейки достъпни за всички деца новите технологии за получаване на информация и общуване, ще се създаде у тях стимул за работа в мрежа и обмен на информация с все повече техни връстници от Европа и света. Моделът „Дневен център за деца” ще бъде реалното доказателство за усилията на една неправителствена организация да осигури на децата от малкото, но будно село в равнината условия за развитие и израстване.

Няма коментари:

Публикуване на коментар